Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:usomiq-pins

Назначение выводов разъемов uSomIQ

Таблица 1. Контакты разъема P2

Номер вывода Функция
1 5VDC
2 GND
3 5VDC
4 GND
5 3VDC OUT
6 1.8VDC OUT
7 3VDC OUT
8 PWR Button to TPS65217
9 I2C0 SDA
10 ANALOG GND
11 I2C0 SCL
12 ADC IN0
13 MCASP0_AXR1
14 ADC IN1
15 MCASP0_ FSR
16 ADC IN2
17 MCASP0_ACLKR
18 ADC IN3
19 MCASP0_AHCLKR
20 ADC IN4
21 MCASP0_AXR0
22 ADC IN5
23 MCASP0_FSX
24 ADC IN6
25 MCASP0_AHCLKX
26 ADC IN7
27 MCASP0_ACLKX
28 ANALOG GND
29 BAT_IN
30 UART0 RX
31 BAT_SENSE
32 UART0 TX
33 BAT_TS
34 UART1 RTS
35 SYS_RESETN
36 UART1 CTS
37 GPIO0_20
38 UART1 RX
39 GPIO0_19
40 UART1 TX
41 GND
42 UART3 RX
43 DCAN1 RX
44 UART3 TX
45 DCAN1 TX
46 SPI0_D1
47 MMC0 DATA3
48 SPI0_D0
49 MMC0 DATA2
50 SPI0 SCLK
51 MMC0 DATA1
52 SPI0 CS0
53 MMC0 DATA0
54 USB0 VBUS
55 MMC0 CMD
56 USB0 DRVBUS
57 MMC0 CLKO
58 USB0 ID
59 GND
60 GND
61 ETH RX+
62 USB0+
63 ETH RX-
64 USB0-
65 GND
66 GND
67 ETH TX+
68 ETH SPEED 100 LED
69 ETH RX-
70 ETH ACTIVE LED

Таблица 2. Контакты разъема P3

Номер вывода Функция
1 LCD DATA4
2 LCD DATA6
3 LCD DATA5
4 LCD DATA7
5 LCD DATA3
6 LCD DATA8
7 LCD DATA2
8 LCD DATA9
9 LCD DATA1
10 LCD DATA10
11 LCD DATA0
12 LCD DATA11
13 LCD Data Enable
14 LCD DATA12
15 LCD HSYNC
16 LCD DATA13
17 LCD VSYNC
18 LCD DATA14
19 LCD PCLK
20 LCD DATA15
21 GND
22 GND
23 GPMC AD0
24 GPMC ALE
25 GPMC AD1
26 GPMC OE
27 GPMC AD2
28 GPMC CS0
29 GPMC AD3
30 GPMC WE
31 GPMC AD4
32 GPMC CLE
33 GPMC AD5
34 GPMC CS3
35 GPMC AD6
36 GPMC CS2
37 GPMC AD7
38 GPMC CS1
39 GPMC AD8
40 GPMC CLK
41 GPMC AD9
42 GPMC AD11
43 GPMC AD10
44 GPMC AD12
45 GPMC AD14
46 GPMC AD13
47 GPMC AD15
48 GPMC A0
49 GPMC A6
50 GPMC A1
51 GPMC A7
52 GPMC A2
53 GPMC A8
54 GPMC A3
55 GPMC A9
56 GPMC A4
57 GPMC A10
58 GPMC A5
59 GPMC A11
60 GND
61 GPMC WP
62 USB1 VBUS
63 GPMC WAIT
64 USB1 DRVVBUS
65 GPMC BE1
66 GND
67 nc
68 USB1+
69 nc
70 USB1-
wiki/usomiq-pins.txt · Последнее изменение: 2014/05/06 17:00 — maxx